Gebruiksvoorwaarden en Privacy- en Cookiebeleid

 
Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de lights by TENA website ("de Website") is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"). Gebruik van de Website impliceert kennis en aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden. Verwijzingen naar “SCA”, “ons”, “we” of “wij” verwijzen naar SCA Hygiene Products Zeist B.V.

Informatie

De Website en de informatie daarop (de "Content") wordt door ons als een dienst aangeboden en kan uitsluitend ter informatie worden gebruikt. Je kunt geen rechten aan de Website en de Content ontlenen.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website en de Content (zoals tekst, grafische vormgeving, namen, logo’s, handelsmerken, handelsnamen, afbeeldingen, audio en – onderliggende – software) zijn ons eigendom, of het eigendom van onze dochterondernemingen, gerelateerde bedrijven, licentiehouders, joint venture-partners of onze Content providers, en zijn auteursrechtelijk beschermd.

De Website en de Content, of een gedeelte daarvan, zijn alleen voor persoonlijk, niet-commercieel en eigen gebruik bedoeld en mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of anderszins commercieel worden geëxploiteerd zonder onze voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming. Onbevoegd gebruik of verspreiding van Content van deze Website kan een inbreuk zijn op auteursrecht-, handelmerk- en/of andere wetgeving en kan zowel civielrechtelijke als strafrechtelijke gevolgen hebben.

Je mag de website niet framen of een link naar een andere pagina dan de beginpagina maken zonder onze voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming.

Je mag onze handelsmerken en handelsnamen uitsluitend gebruiken zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden of met onze voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming.

Aansprakelijkheid

De Website en de Content worden “as is” ter beschikking gesteld, zonder enige expliciete of impliciete garantie, zoals een garantie dat deze Website geen  intellectuele eigendomsrechten zou schenden of geschikt is voor een specifiek doel.

Wij staan niet garant voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de Content op de Website. Wij kunnen te allen tijde zonder kennisgeving wijzigingen in de Content of de daarin beschreven producten aanbrengen. Wij zijn niet verplicht tot het bijwerken van de Content of ander op de Website geplaatst materiaal.

Als wij een link naar een andere website aanbieden, is dat bedoeld ten dienste van jou en zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud of juistheid van de informatie op die andere website.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade zoals – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van het gebruik, of onvermogen tot gebruik, van de Website en de Content, zelfs niet als wij van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte gebracht zijn.

Door jou geplaatst/overgedragen materiaal

Materiaal, informatie of andere communicatie die je op de Website plaatst of aan ons overdraagt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk, niet-exclusief, vrij van royalty’s, onherroepelijk en zonder eigendomsrechten (“de Communicatie”). Wij hebben geen plichten ten aanzien van deze Communicatie.

Het staat ons vrij om de Communicatie, samen met alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en alles wat hierin vervat is, voor alle mogelijke commerciële en niet-commerciële doeleinden openbaar te maken, te kopiëren, te verdelen, op te nemen en/of op een andere manier te gebruiken.

Je mag geen Communicatie plaatsen die kan worden beschouwd als aanstootgevend, een inbreuk op de privacy van anderen op kan leveren, kan worden beschouwd als commerciële marketing of op een of andere wijze illegaal of ongepast is. SCA behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten als gebruiker van onze Website of dienst.

Indien je via de Communicatie je persoonsgegevens met SCA deelt, zullen deze persoonsgegevens worden verwerkt conform ons Privacy- en Cookiebeleid, zoals hieronder opgenomen.

Voor het gebruik van externe diensten, zoals Facebook, kunnen ook externe voorwaarden van toepassing zijn. Wij raden je aan om deze voorwaarden door te nemen voordat je gebruik maakt van een dergelijke dienst.

Oefeningen

Op onze Website staan beschrijvingen van verschillende Pilates-oefeningen. Het doen van oefeningen is uiteraard nooit zonder risico en het uitvoeren van deze of andere oefeningen kan leiden tot letsel. Om dit risico zoveel mogelijk te beperken raden wij je aan om een arts te raadplegen om advies te verkrijgen over het voor jou geschikte niveau alsmede de mogelijk door jou te nemen voorzorgmaatregelen. De oefeningen en het gegeven advies op/via deze Website wordt uitsluitend voor informatiedoeleinden gegeven en is niet bedoeld als vervanging van een medisch advies. Zoals bij elk oefenprogramma moet je, als je op enig moment tijdens de workout het idee hebt dat je flauw gaat vallen, duizelig wordt of wanneer je fysiek ongemak ervaart, onmiddellijk stoppen en een arts raadplegen.

In lijn met hetgeen hierboven weergegeven, is SCA niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid of het actueel zijn van de informatie die wordt gegeven. SCA is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor welke vorm van, directe of indirecte, schade of letsel voortvloeiend uit het gebruik (of misbruik) van de informatie die op de Website wordt weergegeven of die wordt geïmpliceerd door de informatie via deze Website.

Overige

Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze geplaatste versie bij te werken.

Wij behouden ons te allen tijde geheel naar ons eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving het recht voor om (1) deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen; (2) de Content en Communicatie te controleren en te verwijderen; (3) de Website niet meer beschikbaar stellen; en/of (4) om je uit te sluiten als gebruiker van de Website en/of andere diensten.

Indien blijkt dat een begrip, voorwaarde of bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig, nietig of ongeacht welke reden onuitvoerbaar blijkt te zijn, worden de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige begrippen, voorwaarden en bepalingen op geen enkele wijze beïnvloed of aangetast.

Met betrekking tot het aanbieden en gebruik van de Website, de Content en deze Gebruiksvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Op de verwerking van je persoonsgegevens is Nederlands recht van toepassing.

Contact

Indien je over onze Gebruiksvoorwaarden vragen hebt, kun je contact opnemen met moniquejacobs@sca.com of via:

SCA Hygiene Products Zeist B.V.

p/a Culliganlaan 1 D

B- 1831 Diegem

Datum: 29-12-2014 

SCA Hygiene Products Zeist B.V. is opgenomen in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer: 30135846 


Privacy- en Cookiebeleid

Voor SCA Hygiene Products Zeist B.V. (SCA) is je privacy van groot belang en SCA draagt er zorg voor dat de gegevens die wij via deze website, www.lightsbytena.be, over je verzamelen vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. De volgende informatie is opgesteld om je te informeren over de wijze waarop wij met je gegevens omgaan. Door het gebruik van deze website word je geacht akkoord te gaan met de hiernavolgende voorwaarden. Onder het kopje "Cookies" vind je meer informatie over het gebruik van cookies. 

Persoonsgegevens

SCA verwerkt persoonsgegevens, zoals de contactgegevens en andere op jouw betrekking hebbende persoonlijke informatie die je via deze website aan ons verstrekt. Het is van belang dat alle aan ons verstrekte gegevens waarheidsgetrouw en juist zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens zoals je die aan ons verstrekt. Hoe je jouw gegevens kunt inzien en corrigeren, zie je onder het kopje "Inzage-, correctie- en verzetsrecht". 

Verwerking en gebruik van jouw persoonsgegevens

Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die in het voorkomende geval noodzakelijk zijn of voor de verwerking waarvan wij je toestemming hebben gekregen. Met andere woorden: wij zorgen ervoor dat voor elk soort verwerking alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Ten behoeve van lights by TENA zal SCA de door jou opgegeven contactgegevens verwerken, alsmede de antwoorden die je hebt gegeven op de vragen die je via de website worden gesteld. 

Doeleinden van de gegevensverwerking

SCA verwerkt, indien je daarvoor je toestemming geeft, jouw persoonsgegevens om je samples te sturen. Daarnaast kunnen we met jouw toestemming je per mail algemene en mede aan de hand van door jouw verstrekte informatie op jouw persoonlijke situatie toegespitste informatie die verband houdt met het onverwacht verlies van enkele druppeltjes urine en de producten van SCA zenden. Ook kunnen we je anderszins per e-mail informeren over deze Oooeps momentjes en over aanbiedingen, producten, tips en nieuws van SCA.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij kunnen derden inschakelen bij de uitvoering van bovengenoemde doelstellingen. In die gevallen kan het zo zijn dat wij ook je persoonsgegevens door dergelijke derden ten behoeve van ons laten verwerken. Het is deze derden niet toegestaan om je persoonsgegevens te gebruiken voor andere doeleinden. Deze derden hebben enkel toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak en wij leggen aan hen een geheimhoudingsverplichting ten aanzien van jouw persoonsgegevens op. 

Anders dan hiervoor bedoeld, worden jouw persoonsgegevens door ons niet aan andere derden verstrekt, tenzij wij verstrekking daarvan noodzakelijk achten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij behouden ons tevens het recht voor jouw persoonsgegevens over te dragen aan een eventuele rechtsopvolger mochten de activa van SCA of het relevante deel daarvan door deze rechtsopvolger worden verkregen. 

Cookies

SCA maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine (tekst)bestandjes die met pagina's van deze website worden meegestuurd en opgeslagen op je computer of smartphone en die het gebruik van de website vereenvoudigen, vervolledigen of personaliseren. De in de cookies opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

Je kunt in je browser de opslag van cookies uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen, maar dit kan leiden tot verminderde functionaliteit, vertraging of onbruikbaarheid van bepaalde delen van onze website. Hoe je jouw browserinstellingen kunt aanpassen verschilt per browser. Je kunt hiervoor de 'Help-functie' in je browser raadplegen.


SCA maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

1.Strikt noodzakelijke cookies, dit zijn cookies die bezoekers in staat stellen om de website te bekijken, de functies op de website te gebruiken en toegang tot beveiligde of geregistreerde gedeelten te krijgen. Indien het gebruik van deze cookies wordt uitgeschakeld, kunnen bepaalde delen van de website niet naar behoren worden gebruikt.

2.Performance cookies, dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de website gebruiken, teneinde het gebruik van de website te analyseren en te optimaliseren.

3.Functionaliteitscookies, dit zijn cookies die SCA in staat stellen om de keuzes en voorkeuren (zoals taalkeuze, e.d.) van bezoekers te onthouden om het gebruiksgemak van de website te verhogen en aan de bezoekers relevantere informatie te kunnen tonen.

Het is mogelijk dat social media waarnaar wij op onze website verwijzen, ook cookies plaatsen. Deze cookies zorgen ervoor dat er via onze website gebruik kan worden gemaakt van social media-functionaliteiten. Wij attenderen je erop dat via deze cookies door de desbetreffende social media informatie verzameld kan worden welke zij voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. Indien je ervoor kiest content van deze website te delen via social media dan zijn je persoonsgegevens mogelijk zichtbaar voor bezoekers van je persoonlijke pagina van het betreffende social medium. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwerking van uw persoonsgegevens via desbetreffende social media.

YouTube 
Op deze website kunnen video's worden aangeboden via YouTube. YouTube kan via onze website cookies plaatsen, onder meer om het mogelijk te maken om deze video's aan je te kunnen tonen. Daarnaast kunnen er tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om je surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van je surfgedrag op te bouwen. Lees de privacyverklaring van YouTube (http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/) om te lezen wat er wordt gedaan met de gegevens die via deze cookies worden verwerkt. 

Hieronder tref je een overzicht van de belangrijkste cookie die door SCA worden gebruikt aan, waarbij de social media cookies en meer specifiek de YouTube cookies, niet zijn opgenomen:

Naam

Omschrijving

Vervaltermijn

Intern/extern

lbt-mobile-use-desktop

Deze cookie wordt geplaatst zodat de lights by Tena website ook uit te lezen is via een tablet of smartphone.

30 dagen

Interne cookie

epslanguage

Deze cookie wordt geplaatst om de taal van de website te bepalen.

20 dagen

Interne cookie

FirstTimeVisit

Deze cookie wordt geplaatst om het moment van het eerste bezoek van elke gebruiker vast te stellen.

Sessiecookie

Interne cookie

s_fid

Deze analytische cookie wordt geplaatst en uitgelezen via de JavaScript code om de unieke bezoeker van de website te kunnen vaststellen. 

5 jaar

Externe cookie

ASP.NET_SessionId

Sessiecookie om te bepalen of gebruiker ingelogd is of niet.

sessiecookie

Interne cookie


Wat als ik de cookies niet accepteer? 

Als je (via je browserinstellingen) onze functionele cookies niet accepteert, zul je de website helaas niet kunnen gebruiken. Als je ervoor kiest de andere cookies niet te accepteren, kan dit invloed hebben op de prestaties en beschikbaarheid van sommige diensten op de website. 

Verwijdering van cookies 
Je kunt cookies te allen tijde verwijderen. In dat geval zal je bij een volgend bezoek aan deze website wel opnieuw worden gevraagd of je cookies accepteert. Meer informatie over het verwijderen en in- en uitschakelen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de 'Help-functie' van je browser. 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via desbetreffende websites noch voor het daarop gehanteerde privacybeleid, de content van of het gebruik van cookies op deze websites. 

Inzage-, correctie- en verzetsrecht

Je kunt ons met redelijke tussenpozen vragen je te laten weten welke persoonsgegevens wij van je verwerken en ons vervolgens verzoeken je gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, bijvoorbeeld indien de gegevens feitelijk onjuist zijn.

Je kunt je toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van lights by TENA te allen tijde intrekken en je kosteloos verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens.

Indien je gebruik wenst te maken van je inzage-, correctie of verzetsrecht, kun je een e-mail sturen naar monique.jacobs@sca.com. 

Beveiliging gegevens

Ten behoeve van de beveiliging tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en wijziging van de door ons verwerkte gegevens gebruiken wij veiligheidsprocedures, ten aanzien van het vastleggen en verstrekken van de gegevens in onze systemen, waaronder een firewall en gebruik van HTTPS (gecodeerd). De servers waarop de gegevens worden opgeslagen zijn bovendien voorzien van fysieke beveiliging. Hoewel wij alle redelijkerwijs vereiste zorg betrachten voor een veilige informatieoverdracht tussen je computer en onze systemen, kunnen wij niet garanderen dat aan ons via internet toegestuurde informatie afdoende is beveiligd. 

Wijzigingen Privacy- en Cookiebeleid

Wij behouden ons het recht voor dit Privacy- en Cookiebeleid van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Door ons aangebrachte wijzigingen plaatsen wij op de www.lightsbytena.be. Wij adviseren je ons Privacy- en Cookiebeleid regelmatig opnieuw door te lezen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Op de www.lightsbytena.be vind je altijd de meest recente versie van ons Privacy- en Cookiebeleid. 

Contact

Indien je vragen hebt over ons Privacy- en Cookiebeleid, neem dan contact met ons op via het volgende e-mailadres monique.jacobs@sca.com of via:

SCA Hygiene Products Zeist B.V.
p/a Culliganlaan 1D

B-1831 DIEGEM

Datum: 29-12-2014 

SCA Hygiene Products Zeist B.V. is opgenomen in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer: 30135846